Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Cyngor / Council

Gwybodaeth am y Cyngor, eich Cynghorwyr, dyddiau cyfarfodydd, Agendas, Cofnodion a Pholisiau'r y Cyngor. lnformation about the Council, the Councillor, dates of meetings, Agendas, Minutes and the Council's policies.

Eich Cyngor, beth maen ei wneud yn lleol / Your Council, what it's doing locally website link

.

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL.
CLERC / CLERK, Emrys Williams, Groesffordd, Henllan Dinbych LL16 5DA
Tel: 07876266339 e-bost. Click to email

CYNHELIR CYFARFOD BLYNYDDOL Y CYNGOR AR NOS FERCHER 11eg o FAI
2022 YN NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES AM 7-30 yh.

THE COMMUNITY COUNCIL’S ANNUAL MEETING WILL BE HELD WED 11th MAY
2022 AT NEUADD GOFFA PLWYF Y BYLCHAU, GROES AT 7-30 pm.
.
GWAHODDIR AELODAU O’R CYHOEDD A’R WASG I’R CYFARFOD,
MEMBERS OF THE PUBLIC AND THE PRESS ARE INVITED TO ATTEND.


Cais am Gymorth Ariannol 2021 / 2022 Application for Financial Assistance 2021 / 2022
website link
Fferm Wynt Brennig / Brennig Wind Farm / Cadwyn Clwyd
website link

Rhybudd Oediad

Arfer Hawliau Etholwyr

Cyngor Cymuned LLANSANNNAN

Blwyddyn Ariannol sy'n diweddu 31 Mawrth 2020

Pob blwyddyn, mae'r cyfrifon blynyddol yn cael eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru ac mae gan unrhyw berson sydd a diddordeb gyfle i archwilio a gwneud copiau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ayyb am 20 diwrnod o’r dyddiad cyhoeddi Rhybudd o Archwiliad ar gyfer Arfer Hawliau Etholwyr.

Oherwydd cyfyngiadau argyfwng COVID 19, nid yw yn bosib i’r Swyddog Cyllid Cyfrifol gwbwlhau’r datganiad o’r cyfrifon na’r ffurflen flynyddol ar gyfer y flwyddyn diweddu 31 Mawrth 2020.

Pan ddaw yr amser ble fydd posib i’r Cyngor gyfarfod i gymeradwyo’r cyfrifon bydd yr archwilydd allanol yn cyhoeddu Rhybudd o Archwiliad ar gyfer Arfer Hawliau Etholwyr.

Delay Notice

Exercise of Elector’s Rights

LLANSANNAN Community Council

Financial Year ending 31 March 2020

Each year, the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales and any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers & receipts etc relating to them for 20 working days from the issue of Notice of Audit for the Exercise of Elector’s Rights.

For the year ended 31 March 2020, in-line with COVID 19 emergency lockdown restrictions, the Responsible Finance Officer is unable to complete the statement of accounts and annual return.

At the point in time when the council is able to meet to approve the accounts the external auditor will then issue a Notice of Audit for the Exercise of the Elector’s Rights.

CYNGHORWYR / COUNCILORS

PLWYF Y BYLCHAU GROES
BYLCHAU PARISH GROES

Elwyn Jones, Nant yr Hengoed, Groes 01745 550324 (Cyfethol / Co-opted)
Celfyn Williams, Ty Capel, Groes. 01745 550274 Cadeirydd / Chairman (Cyfethol / Co-opted)
Philip Wright, (Am fanylion cyswllt, cysylltwch a'r Clerc, Emrys Williams. For contact information contact the Clerk, Emrys Williams) (Cyfethol / Co-opted)

LLANSANNAN

Berwyn Evans, Gelli, Llwyn y Gibwst, Llansannan 01745870653 (Cyfethol / Co-opted)
Glyn O. Roberts, Bont Garreg, Llansannan. 01745 870643 (Cyfethol / Co-opted)
Trefor Roberts, Prysor, Llansannan. 01745 870683 (Cyfethol / Co-opted)
Guto Davies, Hendre Llan, Llansannan 07799 383959. (Cyfethol / Co-opted)
Mr Meurig Davies, Bryn Celyn, Maes Aled, Llansannan 07799013106 (Cyfethol / Co-opted)
Emrys Owen Dolwar 13 Maes Aled Llansannan 01745870355 (Cyfethol / Co-opted)
Delyth Williams., Fron Deg, Ffordd Gogor, Llansannan 01745870513 (Cyfethol / Co-opted)
Mrs Bethan Jones, Cysgod y Coed, Bryn Rhyd yr Arian, Llansannan LL16 5NR 01745870468 (Cyfethol / Co-opted)

CYNGHORYDD SIR / COUNTY COUNCILLOR
Mrs Sue Lloyd-Willams, Hwlffordd, Llansannan. 01745870678

Cofrestr o ddatganiadau o ddiddorddebau Aelodau / Register of declarations of Members interests
website link

CYFARFODYDD 2022 MEETINGS

Ionawr 12ed / January 12th

Chwefror 9fed / February 9th

Mawrth 9fed / March 9th

Ebrill 13eg / April 13th

Mai 11eg (Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol) / May 11th (Annual General Meeting)

Mehefin 8fed / June 8th

Gorffennaf 13fed / July 13th

Awst / August Dim Cyfarfod / No Meeting

Medi 14eg / September 14th

Hydref 12eg / October 12th

Tachwedd 9fed / November 9th

Rhagfyr 14eg / December 14th

Llinnell Ymateb llifogydd 24awr
24 hour flood response
01492577999

Dogfennau (yn cynnwys cyfrifon a datganiadau a hysbysebion cyhoeuddus) / Documents (including accounts, statements and public notices) website link
website link

Agendas a Chofnodion / Agendas and Minutes
website link

Materion Cynllunio / Planning Matters
website link

Rheolau Sefydlog / Standing Orders
website link

POLISI IAITH GYMRAEG Y CYNGOR / THE COUNCIL'S WELSH LANGUAGE POLICY
website link

Polisiau Cwynion / Complaints Policy website link

Adroddad yr Ombwdsmon / Ombudsman's Report
website link

Cwyno yn erbyn eich Cyngor
Manylion Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus i Gymru,
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Rhif ffon galwadau am ddim 08456010987
website link

Complaining against your Council
Details of the Public Services Ombudsman for Wales.
Public Services Ombudsman for Wales.
1 Ffordd yr Hen Gae,
Pencoed,
CF35 5LJ

Freephone 08456010987
website link

Cyngor / Council Statistics: 0 click throughs, 15756 views since start of 2022

Y%20Pentref%20-%20The%20Village1.jpgCyngor / Council

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29
Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014
1. The audit of accounts for the LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL for the years ended 31 March 2021 has been concluded.
2. The annual return is available for inspection by any local government elector for the area of the LLANSANNAN COMMUNITY COUNCIL on application to:
(a) Insert name, position and address of person to whom local government electors should apply to inspect the annual return (a) EMRYS WILLIAMS, (CLERK) GROESFFORDD, HENLLAN, DENBIGH LL16 5DA
Tel 01745870744 mob 07876266339
email > Click to email <
(b) nsert the times between which a local government elector may apply to inspect the annual return
Between 10.00 am and 5.00pm on Mondays to Fridays (excluding public holidays), when any local government elector may make copies of the annual return.
(c) Insert a reasonable sum for copying costs
3. Copies will be provided to any local government elector on payment of (c)
£1.00 for each copy of the annual return.
(d) Insert name and position of person placing the notice
(d) EMRYS WILLIAMS , (CLERK)
(e)Ins ert date of placing of the notice
MONDAY 11th APRIL 2022

Public Audit (Wales) Act 2004 Section 29
Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

1. Mae archwiliadau cyfrifon dros ar gyfer y blynyddoedd Sy’n gorffen ar 31 Mawrth 2021, 20yy a 20zz wedi’u cwblhau.
2. Mae’r cofnod blynyddol ar gael i’w arolygu gan etholwyr llywodraeth leol ardal CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN trwy wneud cais at:
(a) Rhowch enw, swydd a chyfeiriad y person y dylai etholwyr llywodraeth leol wneud cais iddo/iddi i archwilio’r datganiad cyfrifon (a) EMRYS WILLIAMS (CLERC)
GROESFFORDD HENLLAN, DINBYCH LL16 5DA __01745870744 mob 07876266339
email > Click to email
(b) Rhowch yr amseroedd y gall etholwr llywodraeth leol wneud cais i archwilio’r Ffurflen Flynyddol rhwng 10.00 yb a 5.00 yp ar ddydd Llun i ddydd Gwener
gan eithrio gwyliau cyhoeddus), pryd y gall unrhyw etholwr llywodraeth leol wneud copïau o’r cofnod blynyddol
(c) Rhowch swm rhesymol ar gyfer costau copïo
3. Darperir copïau i unrhyw etholwr llywodraeth leol os gwneir taliad o (c) £1.00am bob copi o’r ffurflen flynyddol
(d) Rhowch enw a swydd y person sy’n gosod yr hysbysiad
(d) EMRYS WILLIAMS (CLERC)
(e) Rhowch ddyddiad gosod yr hysbysiad
(e)_DYDD LLUN EBRILL 11eg 2022

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr

CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN

Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 March 2021

1. Dyddiad cyhoeddi: Dydd Gwener 6 ed o Awst 2021

2. Bob blwyddyn, archwilir y cyfrifon blynyddol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae unrhyw berson â diddordeb yn cael cyfle i archwilio a gwneud copïau o’r cyfrifon a’r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac yn y blaen sy’n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar rybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021, bydd y dogfennau hyn ar gael ar rybudd rhesymol ar gais i:
Emrys Williams,
Groesffordd
Henllan,
Dinbych LL16 5DA Ffon Symudol 07876266339
Rhwng yr oriau o 9.00 y bore a 5.00 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener
Yn dechrau ar 20 Awst 2021
Ac yn dod i ben ar 17 Medi 2021

3. O 20 Medi 2021, hyd nes y bydd yr archwiliad wedi ei gwblhau, mae gan Etholwyr Llywodraeth Leol a’u cynrychiolwyr hefyd:
· yr hawl i holi’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn â’r cyfrifon.
· yr hawl i ddod gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a mynegi gwrthwynebiad i’r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Rhaid rhoi rhybudd ysgrifenedig o wrthwynebiad i’r Archwilydd Cyffredinol yn gyntaf. Rhaid rhoi copi o’r rhybudd ysgrifenedig hefyd i’r Cyngor.
Gellir cysylltu â’r Archwilydd Cyffredinol drwy: Archwiliadau Cynghorau Cymuned, Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan Caerdydd CF11 9LJ.

Notice of appointment of the date for the exercise of electors’ rights

LLANSANNAN COMMNITY COUNCIL

Financial year ending 31 March 2021

1. Date of announcement: Friday 6th August 2021

2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2021, these documents will be available on reasonable notice on application to:

Emrys Williams,

Groesffordd,

Henllan,

Denbigh LL16 5DA Mobile no 07876266339

between the hours of 9.00 am and 5.00 pm on Monday to Friday

commencing on 20 August 2021

and ending on 17 September 2021

3. From 20 September 2021, until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:

· the right to question the Auditor General about the accounts.

· the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General. A copy of the written notice must also be given to the council.

The Auditor General can be contacted via: Community Council Audits, Audit Wales, 24 Cathedral Road Cardiff CF11 9LJ.

The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wale

RHYBUDD O GANLYNIAD ARCHWILIAD
(DEDDF ARCHWILIO CYHOEDDUS (CYMRU) 2004
RHEOLIADAU ARCHWILIO A CHYFRIFO (CYMRU) 2014)
CYNGOR CYMUNED LLANSANNAN
Y mae RHYBUDD yn cael ei roddi bod yr archwiliad ar gyfer y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2020 wedi ei gwblhau ar 26 Tachwedd 2020
ac mae'r cyfrifon yn awr ar gael i etholwyr lleol eu harchwilio yn unol ag Adran 29 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Os nad yw’r wybodaeth angenrheidiol wedi’i harddangos wrth ochr yr hysbysiad hwn, bydd ar gael i’w harolygu drwy apwyntiad.

I drefnu i gael edrych ar y cyfrifon, cysylltwch â:

rhwng _________ a _________ o’r gloch
Dyddiedig: 18fed Ionawr 2021
(Swyddog Cyllido Cyfrifol)

Mae'r dogfennau ar y safle isod
website link

NOTICE OF CONCLUSION OF AUDIT
(PUBLIC AUDIT (WALES) ACT 2004
ACCOUNTS AND AUDIT (WALES) REGULATIONS 2014)
FOR
Llansannan Community Council
NOTICE is hereby given that the audit for the
year ended 31 March 2020 was completed on
26 November 2020
and the accounts are now available for inspection by local electors in
accordance with Section 29 of the Public Audit (Wales) Act 2004.The requisite information as defined by Section 18 of the Accounts
and Audit (Wales) Regulations 2014 is/is not* displayed alongside this
notice
(* Please delete as necessary)
If the requisite information is not displayed alongside
this notice, it is available for inspection by appointment.

To arrange a viewing please contact:
between the hours of _________ and _________
Dated: 20
(Responsible Financial Officer)

The documents may be viwed on the site below
website link


Hysbysiad o ddyddiad penodiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
Cyngor Cymuned LLANSANNAN
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

1. Dyddiad cyhoeddi: 01af MEDI 2020
2. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar Ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan, Dinbych. LL16 5DA Mob 07876266339

rhwng yr oriau o 2.00 yp hyd at 6.00 yp o ddydd Llun i ddydd Gwener
yn dechrau ar 1af Medi 2020
ac yn diweddu ar yr 28ain o Fedi 2020

3. O 29ain Medi 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
• yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy [BDO]; a chael
• yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy [BDO/Grant Thornton]. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.
• [Gellir cysylltu â BDO yn: BDO LLP, Arcadia House, Rhodfa'r mÔr, pentref cefnforol, Southampton, Rheol Sefydlog 14 3TL]
• [Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT]
4. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Notice of date appointed for the exercise of electors’ rights under the Public Audit (Wales) Act 2004
LLANSANNAN Community Council
Financial year ended 31 March 2020

1. Date of announcement 01 September 2020]
2. Each year the annual accounts are audited by the Auditor General for Wales. Prior to this date, any interested person has the opportunity to inspect and make copies of the accounts and all books, deeds, contracts, bills, vouchers and receipts etc. relating to them for 20 working days on reasonable notice. For the year ended 31 March 2020, these documents will be available on reasonable notice on application to:
Emrys Williams, Groesffordd, Henllan,Denbigh LL16 5DA mob 07876266339
e-mail > Click to email
• between the hours of 2.00pm and 6.00pm on Monday to Friday
commencing on 1st September 2020
and ending on 28th September 2020
3. From 29th September 2020 until the audit has been completed, Local Government Electors and their representatives also have:
• the right to question the Auditor General about the accounts. The Auditor General can be contacted via [BDO] and
• the right to attend before the Auditor General and make objections to the accounts or any item in them. Written notice of an objection must first be given to the Auditor General via [BDO ]. A copy of the written notice must also be given to the council.
• [BDO can be contacted at: BDO LLP, Arcadia House, Maritime Walk, Ocean Village, Southampton, SO14 3TL]
• [Grant Thornton can be contacted at: Grant Thornton, 3 Callaghan Square, Cardiff, CF10 5BT]
4. The audit is being conducted under the provisions of the Public Audit (Wales) Act 2004, the Accounts and Audit (Wales) Regulations 2014 and the Auditor General for Wales’ Code of Audit Practice.

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 60 click throughs, 199851 views since start of 2022