Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Newyddion News

CYMDEITHAS CHWARAEON BRO ALED SPORTS ASSOCIATION
B-B-Q a Rasus Hwyaid 2024 B-B-Q and Duck Races
website link

PLYGU GWRYCH PANDY TUDUR HEDGE LAYING COMPETITION
website link

TE NADOLIG CLWB YR HEULWEN 2023 CLWB YR HEULWEN CHRISTMAS TEA
website link

Sul y Cofio 2023 Remembrance Sunday
website link

Anrhydedd i Jane Jones / Honouring Jane Jones
website link

B-B-Q a Rasus Hwyaid 2023 B-B-Q and Duck Races
website link

Diffibriliwr ychwanegol i Lansannan / An additional Defibrillator for Llansannan
website link

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2022 Pensioners Christmas dinner
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen Christmas Tea
website link

Sul y Cofio 2022 Remembrance Sundau
website link 2021 Christmas
website link

Sul y Cofio 2021 Remembrance Sunday
website link

Nadolig 2020 / Christmas 2020
website link

Cysgodfa Rhieni Ysgol Bro Aled Parents Shelter
website link

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2019 Pensioners'Christmas Dinner
website link

Ffair Nadolig 2019 Ysgol Bro Aled Christmas Fair
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2019 Christmas Tea
website link

Sul y Cofio 2019 Remembrance Sunday
website link

Taith Flynyddol Clwb yr Heulwen 2019 Annual Clwb yr Heulwen Outing
website link

Cystadleuaeth Blodyn Haul Talaf 2019 Tallest Sunflower Competition
website link

Cyngerdd bl 5&6 Ysgol Bro Aled / Ysgol Bro Aled Years 5 & 6 Concert
website link

Dathlu Penblwydd 50 Cylch Meithrin Llansannan / Celebrating the 50th Birthday of the Cylch Meithrin Llansannan
website link

B-B-Q a rasus hwyaid 2019 / B-B-Q and Duck races 2019
website link

Bore Coffi Sadwrn Siarad 2018 Coffee Morning
website link

Ffair Nadolig Ysgol Bro Aled / Bro Aled School Christmas Fair
website link

Te Nadolig 2018 Clwb yr Heulwen Christmas Tea
website link

Sul y Cofio 2018 Remembrance Sunday
website link

Taith Clwb yr Heulwen 2018 Sunshine Club Triup
website link

Camfa newydd i lwybr toed rhif 10 / New stile for footpath no. 10
website link

Penodiad Y Parchedig Gwenda Cooper yn rheithior. Appointment of Reverend Gwenda Cooper as Vicar
website link

CANU AN HWYL / SINGING FOR FUN
website link

Siop y Llan
website link

Ffarwelio ar Parchedig Sally Rogers / Farewell to Reverend Sally Rogers
website link

Casglu 'sbwriel o amgylch y pentref / Litter collection around the village
website link

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2017 Pensioners' Christmas Dinner
website link

Noson Siopa Nadolig Ysgol Bro Aled School Christmas Shopping Evening
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2017 Sunshine Club Christmas Tea
website link

Sul y Cofio 2017 Remembrance Sunday
website link

Taith Clwb yr Heulwen 2017 Sunshine Club Outing
website link

Sialens Cymru Wyllt 2017 / Wild Wales Challenge 2017
website link

Dathlu hanner can mlwyddiant Canolfan Addysg Bro Aled Celebrating 50 years of the Bro Aled Education Centre
website link

Mudiad Meithrin yn dathlu 45 mlynedd. / Mudiad Meithrin celebrating 45 years
website link

Cwis at Hosbis Sant Cyndeyrn, Llanelwy / Quiz for St Kentigern Hospice Llanelwy
website link

Diffibriliwr Cymunedol / Community Defibrillator
website link

Cinio Nadolig y Pensiynwyr 2016 Pensioners' Christmas Dinner
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Christmas Tea
website link

Cor Meibion Bro Aled yn dathlu 40 mlwydd oed Bro Aled Male Voice Choir 40 year's celebration.
website link

Cystadleuaeth Blodyn Haul talaf 2016 / Tallest Sunflower competition 2016
website link

Taith Clwb yr Heulwen 2016 Sunshine Club Outing
website link

Ffilm o fywyd pentref Llansannan / Film of Llansannan village life.
website link

Bore Coffi Sadwrn Siarad yn y Llew Coch. Coffee Morning at the Red Lion
website link

Llyfr Bro Aled Book
website link

Ras Taith Prydain 2015 Tour of Britain Race
website link

Noson Hynafolion ac Ocsiwn Addewidion / Antiques Road Show and Auction of Promises
website link

Taith Gerdded Hanesyddol Llansannan Historical Walk
website link

Dathliadau Penblwydd Helen / Helen's Birthday Celebrations.
website link

Pont newydd dros Afon Hyrdd / New bridge over the River Hyrdd
website link

Dathlu canmlwyddiant Capel Coffa Henry Rees / Centenary celebration of the Henry Rees Memorial Chapel.
website link

Bore Coffi Macmillan / Macmillan Coffee Morning
website link

Sadwrn Siarad yn dathlu 10 mlynedd / Sadwrn Siarad celebrating 10 years
website link

Ymweliad plant o Chernobyl a Llansannan / Chernobyl children visit Llansannan
website link

Gostyngiad cerb ym Maes Creiniog / Dropped kerb in Maes Creiniog
website link

Taith gerdded Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Betws yn Rhos and Petryal Churches walk website link

Diwrnod i'w gofio! / A day to remember!
website link

Ymwelwyr o India / Visitors from India
website link

Cerddwn Ymlaen / Walk On
website link

Noson Siapaneaidd SYM / WI Japanese Evening
website link

Diolch / Thank you
website link

Sioe Ffasiwn "Vintage" Fashion Show
website link

Llongyfarchiadau / Conratulations
website link

Cyngerdd / Concert
website link

Heb drydan yn y pentref / Village without elecrtricity
website link

Bwrdd tenis / Table tennis table
website link

Canolfan Wybodaeth /
Information Centre
website link

Fair Nadolig Sant Sannan / St Sannan's Christmas Fair
website link

Carolau a Sion Corn yn y Llew Coch / Carols and Santa Claus at the Red Lion
website link

Miri Nadolig Ysgol Feithrin Llansannan / llansannan Nursery School Christmas Fair
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen / Sunshine Club Christmas Tea
website link

Taith gedded Llansannan-Wythnos Gerdded Conwy / Llansannan walk-Conwy Walking Week
website link

B-B-Q Cymdeithas Cwaraeon Bro Aled Sports Association B-B-Q
website link

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / Bro Aled Historical and Culture Association's end of season trip
website link

Anrhydedd i'r Llew Coch / An Award for the Red Lion
website link

Offer newydd i'r Parc Chwarae / New apparatus for the Play Park
website link

Amrywiol / Miscellaneous
website link

Ffair Haf Eglwys Sant Sannan / St Sannan's Summer Fayre
website link

Te P'nawn / Afternoon Tea
website link

B-B-Q a Mabolgampau / Sports and B-B-Q
website link

Taith pen tymor Cymdeithas Hanes a Diwilliant Bro Aled / Bro Aled Historical and Culture Association end of season outing. website link

Cyrsiau Cyfrifidur / Computer Courses
website link

Ffair Haf Ysgol Bro Aled Summer Fair
website link

Twrnament Snwcer / Snooker Tournament
website link

B-B-Q a Twrnament Bowlio / Bowls Tournament and B-B-Q
website link

Diwrnod Agored / Open Day
website link

Mae'r gaeaf yma! / Winter is here!
website link

Penodiad Rheithor i Eglwysi Petryal a Betws yn Rhos / Appointment of Vicar to Petryal and Betws yn Rhos Churches
website link

Gwyliau plant o Chernobyl yn Llansannan
Children from Chernobyl holidaying in Llansannan
website link

Anrhydedd i'r Llew Coch / An Honour for the Red Lion
website link

Ysgol Bro Aled, prosiect ymchwil 'sbwriel dosbarth 3 & 4 / Bro Aled School clss 3 & 4 litter poject
website link

Diwrnod yr Amgylchedd / Environment Day
website link

Te Nadolig Clwb yr Heulwen Sunshine Club's Christmas Tea
website link

Ymweliad cyfeillion Roissy en Brie a'r ardal / Visitors from Roissy en Brie to the area
website link

Ysgol Feithrin Llansannan yn dathlu / Llansannan Nursery School celebrating
website link

Cyngerdd Gwyl Dewi St David's Day Concert
website link

Sadwrn Siarad / Saturday Speaking
website link

Mainc newydd i'r pentref
A new bench for the village
website link

/image/upload/eifion/Ardd_20Daclusa_John_Rush.jpg

Plant Ysgol Bro Aled yn plannu gwelau blodau
Bro Aled School pupils planting flower beds
website link

/image/upload/eifion/Clwb_yr_heulwen_2.jpg

/image/upload/eifion/LLYN_BRAN_3.JPG

Newyddion News Statistics: 0 click throughs, 2692 views since start of 2024

news.jpgNewyddion News

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54554 views since start of 2024