Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Bro Aled

Eisteddfod Bro Aled 2024

/image/upload/eifion/ennillwy_ieuanc.jpg

UNAWD ALAW WERIN BLWYDDYN 7-11
Rhyddid Trystan , Nel Grisial Jones, Magi Elin Barclay a Hawys Grug Owen-Casey

EISTEDDFOD BRO ALED RHAGLEN 2024
Dydd Sadwrn, Mehefin 29ain 2024

yng Nghanolfan Addysg Bro Aled, Llansannan

Y cyfarfodydd i ddechrau

am 11:00 y prynhawn a 6:30 yr hwyr

LLYWYDD
Catrin Meirwen Williams

BEIRNIAID

Cerdd, Cerdd Dant ac Offerynnol: Huw Foulkes
Llefaru, Anni Llyn
Llên a Barddoniaeth: Mared Fflur Jones
Arlunio: Elliw Williams
CYFEILYDDION

Prynhawn: Ruth Ll. Owen
Hwyr: Ann Edwards


PRIS MYNEDIAD

Prynhawn: Oedolion £5.00 Plant 50c

Hwyr: £5.00 Tocyn Dydd £8.00

Arweinyddion
Miss Einir Jones
Mrs Bethan Clement Davies

Swyddogion y Pwyllgor
Cadeirydd: Mr Alwyn Williams, Caerau, Llwyn y Gibwst, Llansannan
Trysorydd: Mrs Jane Jones, Tegfan, Llansannan
Ysgrifennydd: Mrs Sioned Hedd Jones, Bryn Pwyth, Llansannan 01745 870152 neu 07789 262355
Click to email
is Ysgrifennydd: Mrs Siwan Menai Davies
Prif Stiward: Mrs Rhoswen Williams, Rhosggarnedd Llansannan

Blodau i’r Llwyfan
Clwb ffermwyr Ieuanc Llansannan

Diolch i bawb am bob cefnogaeth ymarferol i’r Eisteddfod. Hoffem ddiolch yn arbennig i’r canlynol am eu rhoddion ariannol:

• Ymddiriedolaeth James Pantyfedwen
• Cyngor Cymuned Llansannan
• Ymddiriedolaeth H Glyn Owen
• Cronfa’r Degwm
• Busnesau Lleol a Chyfeillion yr Eisteddfod am gyfrannu’n hael fel noddwyr i’r Eisteddfod.

/image/upload/eifion/tLWS_Ruth_aled.jpg

Ennillydd Tlws Ruth Aled-Magi Elin Barclay

HYSBYSEBION YN Y RHAGLEN 2024

Te yn y Grug
Coronation Buildings
Lon Gefn
Dinbych
LL16 3TE
01745 816576
E-bost: Click to email

Aberffraw Biscuit Co
Rydym yn cynhyrchu amrywiaeth o fisgedi Aberffraw (Teisen Berffro)-teisen frau Gymreig wedi ei gwneud mewn ffurf cragen Aberffro a dywedir mai hon yw’r fisged fwyaf hanesyddol ym Mhydain
Cyflenwn i adwerthwyr, darparwyr bwydydd ac yn uniongyrchol i’r cyhoedd
Am fwy o wybodaeth ewch i’n gwefan website link

Siop y Llan Llansannan
Mae Iona, Jennifer a Helen yn Siop y Llan yn dymuno pob llwyddiant i Eisteddfod Bro Aled 2022
01745 870 615
Galwch draw yn fuan!

Daniel Morris
Cigydd Teuluol
120 Stryd y Dyffryn Dinbych LL16 3BS
Click to email
website link
01745 812585

Bryn Lloyd
Saer Coed Dol Hyfryd Llansannan 01745870249
Saer ac adeiladydd lleol sy’n falch o gefnogi Eisteddfod Bro Aled

Douglas Davies
Saer Maen
Gratiau, waliau, cerrig ac atgyweirio
Marlas, Llansannan
01745870508

R.W.ROBERTS a'i FAB
Trefnwyr Angladdau Annibynnol
Gwasanaeth personol a gofalgar dydd a nos.
Cynllun angladd y gellir talu amdanynt o flaen llaw ar gael trwy gwmni Golden Charter
Gorffwysfa, Ffordd Ystrad, Dinbych
01745812935
ac hefyd Plas Tirion, Rhodfa Cinmel Abergele
01745827777
website link

Tony Homer
Peintiwr ac Addurnwr
017458705610/ 07786711978

D A WILLIAMS
(SALT)
TÖWR-ADEILADWR ATGYWEIRIWR
01745870513 / 07882200357

Y Gadlas
Yn falch o hybu diwilliant ym Mro Aled.
Pob hwyl i'r Eisteddfod.
Swyddfa'r Gadlas
Canol y Llan
Llansannan
Dinbych LL16 5HG
01745870357

Caerwyn Lloyd
Gwerthu a gwasanaethu diffoddwyr tân
Caerwyn Lloyd, Tŵr Celyn, Llansannan
07775 950365 neu 01745 870317
Click to email

Gwasanaeth FFENSIO, PLYGU GWRYCH
Cysylltwch a Dei Williams
Pandy, Brynrhyd yr Arian
01745870442 / 07487373870 / 07769630003
A THRWSIO PIBELLAU HYDROLIG

Siop Clwyd
Llyfrau, Cardiau,
Disgiau, Crefftau
33 Stryd Fawr, Dinbych
01745 813431 Click to email

Dylan Roberts Cyf
Adeiladau Fferm, Diwidianol a Marchogaeth i safon CE
Cyflenwyr defnyddiau adeiladu
Haearn wedi ei dorri i'w maint
Celfi Amaethyddol a Chafnau Porthi
Stablau Ceffylau
Gwaith Weldio a Thrwsio Peiriannau
Weldio TIG Aliwiniwm a Dur di-staen
Peirianwaith a Pibellau Hydrolig
Gwasanaeth "Hot Dip Galvanizing"
Gweithdai Pencraig Fawr Llansannan LL16 5HE
01745870347

J H Jones
Cigydd Teuluol
92 Stryd y Dyffryn, Dinbych
01745812132

/image/upload/eifion/unawdwyr_canu.jpg

Mwy o ganlyniadau a lluniau
website link

Unawd Wreiddiol Gymraeg
Ben Ridle, Erin Swyn a Trefor Williams

ENNILLWYR 2024
Cerdd
1. Unawd Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad.
1af, Lleucu Rhodri, Bangor. 2il, Dwynwen Williams, Llannefydd. 3ydd, Erin Hughes, Llansannan, Buddug Jones Llansannan.
2. Unawd Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
1af, Elisa Hughes. Llansannan 2il, Erin Lois Williams. 3ydd, Math Jones, Llansannan, Efa Mahala, Corwen.
3. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1af, Gwilym Aron Davies, Pandy Tudur. 2il, Cai Jones, Llansannan. 3ydd, Elysteg Emyr Owen Casey, Henllan.
4. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1af Brython Trystan Lewis, Llanfairtalhaiarn. 2il, Owi Gwyn Davies, Llansannan. 3ydd, Elwen Mary Wright, Henllan.
5. Deuawd Blwyddyn 6 ac iau: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
6. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
1af, Magi Elin Barcley Abergele, 2il, Hawys Grug Owen, Henllan. 3ydd, Nansi Grisial a Nel Grisial Jones, Llansannan.
7. Deuawd Blwyddyn 7-11 Hunan ddewisiad
1af, Nansi a Nel Grisial Jones, Llansannan.
8. Unawd Offerynnol dan Blwyddyn 7: Hunan ddewisiad. Ni chaniateir cystadlu ar fwy nag un offeryn. 1af, Ishi Crosby, Llansannan. 2il, Cai Rhys Jones, Llansannan. 3ydd, Brython Trystan Lewis, Llanfairtalhaiarn, Amiel Crosby, Llansannan.
9. Unawd Offerynnol Blwyddyn 7-11: Unrhyw ddarn Gradd 1 neu uwch a osodwyd gan unrhyw Goleg Cerdd.
1af, Lea Mererid, Pwllheli. 2il, Magi Elin Barclay, Abergele. 3ydd, Rhyddid Trystan Lewis, Llanfairtalhaiarn
10. Parti dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
1af Ysgol Bro Aled.
Tlws Ruth Aled, am y cyflwyniad gorau yn yr Adran Gerdd Blwyddyn 7-11 ynghyd â £20 yn rhoddedig gan deulu Penrhwylfa er cof am Mrs Ceinlys Jones. Magi Elin Barclay, Abergele
CYSTADLAETHAU YSGOLORIAETH I GYNORTHWYO TUAG AT HYFFORDDIANT PELLACH
11. Unawd Lleisiol 16-25 oed: Hunan ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg).
1af. Erin Swyn, Llannefydd. 2il, Erin Llwyd, Glanrafon.
12. Unawd Offerynnol 16-25 oed: Cyflwyniad a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio. Dim cystadlu.
13. Unawd allan o unrhyw Sioe Gerdd: Hunan ddewisiad
1af, Erin Swyn, Llannefydd. 2il, Erin Llwyd, Glanrafon.
14. Y Brif Unawd: Hunan ddewisiad
1af, Trefor Williams, Bodffordd. 2il, Ben Ridler, Llanfachreth ac Erin Swyn Llannefydd.
15. Unawd Wreiddiol Gymraeg: Hunan ddewisiad
1af, Ben Ridler, Llanfachreth. 2il, Erin Swyn, Llannefydd. 3ydd, Trefor Williams, Bodfford.
16. Unawd dros 60 oed: Unrhyw emyn. 1af, Glynn Morris, Manceinion. 2il, Ben Ridler, Llanfachreth, Dolgellau. 3ydd, Aled Jones, Comins Coch, Machynlleth
17. Deuawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad. Dim cystadlu.
18. Ensemble Agored (rhwng 3 ac 8 mewn nifer): Hunan ddewisiad (i’w chanu yn y Gymraeg) gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant. Dim cystadlu.
19. CÔr Meibion, Merched neu Gymysg. Hunan ddewisiad.
1af, Cor Bro Aled. 2il, Ysgol Bro Aled
Canu Gwerin
20. Unawd Blwyddyn 6 ac Iau: Hunan ddewisiad
1af, Gwilym Aron Davies, Pandy Tudur. 2il, Brython Trystan Lewis, Llanfairtalhaiarn. 3ydd, Owi Gwyn Davies, Llansannan.
21. Unawd Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
1af, Rhyddid Trystan Lewis, Llanfairtalhaiarn. 2il, Nel Grisial Jones, Llansannan 3ydd, Magi Elin Barclay, Abergele. 4. Hawys Grug Owen Casey Henllan.
2. Unawd dros 16 oed: Hunan ddewisiad
1af, Erin Swyn, Llannefydd.
23. Parti neu GÔr: Hunan ddewisiad
Cerdd Dant
24. Unawd Blwyddyn 2 ac Iau: Hunan ddewisiad
1af, Math Jones, Llansannan. 2il, Erin Lois Williams, Llangernyw. 3ydd, Martha Owen, Llangernyw. Efan Mahala Edwards, Corwen.
25. Unawd Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1af, Llio Rhodri, Bangor. 2il, Gwilym Aron Davies, Pandy Tudur. 3ydd, Mabon Owen, Llangernyw, Cai Jones, Llansannan
26. Unawd Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu.
27. Unawd Blwyddyn 7-11. Hunan ddewisiad
1af, Magi Elin Barclay, Abergele. 2il, Nel Grisial Jones Llansannan. 3ydd, Howys Elin Owen Casey, Henllan a Nansi Grisial Jones, Llansannan
28. Deuawd dan 16 oed. Hunan ddewisiad
1af Nansi a Nel Grisial Jones, Llansannan.
29. Unawd dros 16 oed. Hunan ddewisiad
1af, Erin Llwyd, Glanrafon. 2il, Erin Swyn, Llannefydd
30. Deuawd neu Driawd: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
31. Parti neu GÔr: Hunan ddewisiad
Dim cystadlu
Llefaru
32. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
1af, Dwynwen Williams, Llannefydd. 2il, Mared Roberts, Llangernyw 3ydd Erin Hughes Llansannan, Gwen Myfanwy Jones Pandy Tudur.
33. Blwyddyn 1 a 2: Hunan ddewisiad
1af, Math Jones. Llansannan. 2il, Efa Mahala Edwards, Corwen ac Erin Lois Williams Llangernyw 3ydd, Elan Fflur, Llanelwy.
34. Blwyddyn 3 a 4: Hunan ddewisiad
1af, Elysteg Emyr Owen Casey, Henllan. 2il, Gwilym Aron Davies, Pandy Tudur. 3ydd Mabon Lloyd Owen, Llangernyw.
35. Blwyddyn 5 a 6: Hunan ddewisiad
1af, Owi Gwyn Davies, Llansannan. 2il, Elwern Wright, Henllan.
36. Blwyddyn 7-11: Hunan ddewisiad
1af, Hawys Grug Owen Casey, Henllan. 2il, Magi Elin Barclay, Abergele. 3ydd, Nel Grisial Jones, Llansannan.
37. Parti Llefaru dan Blwyddyn 12: Hunan ddewisiad
1af, Ysgol Bro Aled. 2il, Ysgol Glan Clwyd.
38. Ymgom Oedran Uwchradd. Hunan ddewisiad (Dim mwy na 5 munud). Dim cystadlu
39. 16-25 oed: Cyflwyniad Theatrig a gymer rhwng 5 ac 8 munud i’w berfformio.
1af, Erin Swyn ac Erin Llwyd.
40. Dan 30 oed: Hunan ddewisiad
1af, Erin Llwyd, Glanrafon. 2il, Erin Swyn, Llannefydd.
41. Prif Adroddiad: Hunan ddewisiad
1af, Erin Llwyd, Glanrafon. 2il, Rhys Jones, Corwen.
42. Parti Llefaru Agored: Hunan ddewisiad. £45.00 ynghyd â chwpan arian (yn rhoddedig gan Mrs Gwyneth Main er cof am ei mam) i’w chadw am flwyddyn; 1af, Genod y llan
Llên a Barddoniaeth
Llenyddiaeth o dan 25 oed
43. Dosbarth Derbyn ac Iau: Hunan ddewisiad
1af, Martha Woods, Ysgol Bro Aled. 2il, Osian Wylie, Ysgol Bro Aled, Dwynwen Williams, Ysgol Bro Aled. 3ydd, Buddug Jones, Ysgol Bro Aled, Erin Hughes, Ysgol Bro Aled
44. Blwyddyn 1 a 2:”Fy Ffrind”
1af. Mared Jones, Ysgol Bro Aled. 2il, Elsie Hughes, Ysgol Bro Aled. 3ydd, Mari Vaughan Rowlands, Llanelltyd. Math Jones, Ysgol Bro Aled.
45. Blwyddyn 3 a 4, ”Gwyliau”
1af, Leusa Hughes, Ysgol Bro Aled. Morus Cummings, Ysgol Bro Aled, 2il, Caron Morgan, Ysgol Bro Aled. 3ydd, Eos Newton, Ysgol Bro Aled, Gethin Jones, Ysgol Bro Aled.
46. Blwyddyn 5 a 6: 'Cymru'
1af Abner Williams, Ysgol Bro Cernyw. 2il, Bethan Pearson, Ysgol Bro Cernyw, Anest Williams Ysgol Bro Aled. 3ydd, Ani Davies, Ysgol Bro Cernyw, Elin Davies, Ysgol Bro Aled.
47. Blwyddyn 7-11: Dyddiadur neu lythyr ar y thema “Dathlu”.
1af Megan Wright, Ysgol Glan Clwyd.
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
48. 16-25 oed: 2 ddarn o waith creadigol (drama, barddoniaeth, rhyddiaith, neu gyfuniad).
1af David Ingham, Abertawe, 2il Aled Dafydd, Eglwys Wrw 3ydd, Elin Williams Betws Gwerfyl Goch.
Llenyddiaeth Agored
49. Stori Fer: “Busnesa”
1af. Gaynor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf. 2il. Catrin Meleri Williams, Y Bala.
50. Ysgrif: “Croesffordd”
1af. Gaynor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf.
51. Sgript Monolog: "Deud stori"
1af Gaynor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf.
Dysgwyr / Welsh Learners
52. Dysgwyr – o dan 16: 53. Learners – under 16: “Cynefin”
Dim cystadlu
53. Dysgwyr – Dechreuwyr: “Dyddiadur diwrnod”
Dim cystadlu.
54. Dysgwyr – Canolig: “Llythyr at y Cyngor”
CYSTADLAETHAU ARBENNIG I’R DYSGWYR / SPECIAL COMPETITIONS FOR LEARNERS
Dim cystadlu
55. Llefaru, darlleniad unigol neu barti: Hunan ddewisiad.
Dim cystadlu.
56. Stori (tua 500 gair): “Anffawd”
Barddoniaeth
O dan 16 oed
57. Ysgol Gynradd: “Breuddwydio”
1af Anest Williams. 2il. Elwen Wright. 3ydd, Begw Cummings.
58. Blwyddyn 7-.11: “Protestio”
1af Awel Hughes, Ysgol Glan Clwyd. 2il. Megan Wright, Ysgol Glan Clwyd.
Gwobrau am y gwaith gorau yn yr adrannau Llên a Barddoniaeth
Ysgol Gynradd: Oedran 7-11
Agored
59. Englyn: “Grym”
1af, Eilir Rowlands, Cefnddwysarn. 2il, Robert Douglas Owen, Llanfairtalhaiarn.
60. Englyn Ysgafn: “Fy ngwendid”
1af, Alan Iwi Didcot. 2il Eilir Rowlands, Cefnddwysarn
Tlws Coffa Dafydd Jones, Clytiau Gleision am yr Englyn gorau ’Mr Urdd’ Eilir Rowlands
61. Cân Ddigri: “Mis Mêl”
1af Robert Douglas Owen, Llanfairtalhaiarn. 2il, Gaenor Mai Jones, Rhondda Cynon Taf
62. Telyneg: “Addewid”,
1af, Huw Jones, Aberystwyth. 2il, Myfanwy Roberts, Llanrwst.
63. Limrig: Yn cynwys y llinnell “Pan fyddaf ryw ddydd yn filiwnydd”
1af, Tesni Elen Peers, Rhosllsnnerchrhugog. 2il, Myfanwy Roberts, Llanrwst.
64. Pennill telyn: Yn cynnwys: "Gwnes addewid derchrau’r flwyddyn"
1af, Robert Douglas Owen, Llanfairtalhaiarn. 2il, Myfanwy Roberts, Llanrwst.
Arlunio
65. Dosbarth Derbyn ac Iau: Fy hoff fwyd
1af Osian Wylie, Ysgol Bro Aled. 2il Anthony, Ysgol Bro Aled, Moi, Ysgol Cerrig y Drudion. 3ydd, Buddug Ysgol Bro Aled, Tomo, Ysgol Cerrig y Drudion
66. Blwyddyn 1 a 2: Ar y traeth
1af Erin Lois Williams, Ysgol Bro Cernyw. 2il Eifiona Evans, Ysgol Bro Cernyw, Ruby Potter Parks, Ysgol Bro Cernyw. 3ydd, Elsi Nia, Ysgol Bro Cernyw, Martha Aled, Ysgol Bro Cernyw.
67. Blwyddyn 3 a 4: Poster yn hyrwyddo cynnyrch lleol.
1af, Gethin Wyn Jones, Ysgol Bro Aled. 2il, Cadi Wyn Martin, Ysgol Bro Aled, Leusa Fflur Hughes, Ysgol Bro Aled. 3ydd, Alice Done, Ysgol Bro Aled, Mabon Owen, Ysgol Bro Cernyw
68. Blwyddyn 5 a 6: Creu logo egni adnewyddadwy.
1af, Anest Dwyfor Williams, Ysgol Bro Aled. 2il, Jac Dafydd, Ysgol Bro Cernyw, Owen Jones, Ysgol Bro Cernyw. 3ydd, Cadi Griffiths, Ysgol Bro Cernyw, Anni Davies, Ysgol Bro Cernyw.
69. Blwyddyn 7-9: Hunan ddewisiad (paent, beiro, pastel, digidol)
1af Megan Wright, Groes. 2il, Nanw Jones, Llansannan, Gruffudd Jones, Groes. 3ydd, Kate Davies, Llansannan, Megan Wright, Groes
70. Blwyddyn 9 - 11: Hunan ddewisiad
1af, Awel Hughes Llansannan. 2il, Awel Hughes, Llansannan. 3ydd, Awel Hughes, Llansannan
CYSTADLEUAETH ARBENNIG
71. 16-25 oed: Unrhyw waith celf, dylunio neu dechnoleg – y gwaith terfynol a’r gwaith paratoadol sy’n arwain ato.
1af, Beth Mali Davies Ysgol Dyffryn Conwy.
72. Dros 25 oed: Hunan ddewisiad
1af, Elizabeth. 2il, Elizabeth

/image/upload/eifion/bETH_mALI_cYSTADLEUAETH_71.jpg

Ennillydd Cystadleuaeth Rhif 71-Beth Mali, Ysgol Dyffryn Conwy

/image/upload/eifion/Catrin_llywydd.jpg

Catrin Williams Llywydd yr Eisteddfod 2024

Eisteddfod Bro Aled 2024 Statistics: 0 click throughs, 2712 views since start of 2024

Llio Penri ac Anni Llyn.jpgEisteddfod Bro Aled 2024

Beirniaid Cerdd a llefaru
Llio Penri ac Anni Llyn

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Henllan Conwy

Powered by Your Tourism Community

Cyngor Cymuned Llansannan Community Council Statistics: 71 click throughs, 54553 views since start of 2024